Gwaith Elusennol

4charities

Mae gwerthoedd Saeryddiaeth yn seiliedig ar uniondeb, caredigrwydd, gonestrwydd a thegwch.  Addysgir Seiri Rhyddion i ymarfer elusen ac i ofalu, nid yn unig amdanynt eu hunain, ond hefyd y gymuned gyfan – trwy roddion elusennol, a thrwy ymdrechion gwirfoddol a gweithrediadau fel unigolion. O’i dyddiau cynharaf, mae Saeryddiaeth wedi bod yn ymwneud â gofal am yr amddifad, y cleifion a’r henoed. Mae’r gwaith hyn yn parhau heddiw. Yn ogystal, rhoddir symiau mawrion i elusennau cenedlaethol a lleol.

Ymarferir elusen Saeryddol ar bob lefel: mae Cyfrinfeydd unigol yn gwneud rhoddion a rhoi cymorth i’w cymunedau eu hunain ac mae pob Talaith yn rhoi symiau mawr o arian i achosion rhanbarthol. Mae Prif Gyfrinfa Talaith De Cymru yn gweinyddu llawer o gronfeydd elusennol; a rhai pwysicaf yw Cronfa Les Saeryddol (CLSDC) De Cymru (RhDDC)) a Chymdeithas Dai Cymdogion Da (CDCD).

Amcanion Cronfa Les Saeryddol De Cymru yw darparu cymorth i Seiri Rhyddion y Dalaith sydd mewn angen, ynghyd â’u gweddwon neu bartneriaid, eu plant ac unrhyw chwiorydd di-briod. Mae CLSDC hefyd yn derbyn ceisiadau am gymorth ariannol oddi wrth sefydliadau y tu allan i Saeryddiaeth. Os tybir eu bod yn deilwng i’w cynorthwyo a’u bod hefyd wedi’u cofrestru fel Elusen, maent yn derbyn grant blynyddol yn amodol ar gymeradwyaeth Llys Blynyddol y Llywodraethwyr. Mae CLSDC yn dibynnu’n drwm ar frodyr yn dod yn Rheolwyr am Oes ac ar roddion rheolaidd oddi wrth Gyfrinfeydd yn y Dalaith er mwyn ei galluogi i gyflawni ei gwaith elusennol.

Mae Cymdeithas Dai Cymdogion Da (RhDDC) yn gyfrifol am un o brif asedau’r Dalaith sef Llys Geoffrey Ashe yn y Bontfaen, Bro Morgannwg, sy’n darparu llety o safon uchel a chyfleusterau cysylltiedig ar gyfer Seiri Rhyddion oedrannus neu dibynyddion sydd, neu wedi bod, yn aelodau’r Cyfansoddiad Seisnig.  Mae Llys Geoffrey Ashe yn cynnwys 17 o fflatiau hunan-gynwysedig gyda chyfleusteurau ar y cyd a thiriogaeth a gynhelir yn rheolaidd.

Mae gan y Dalaith gartref preswyl ym Mhorthcawl. Rheolir Llys Albert Edward Tywysog Cymru gan y Sefydliad Les Saeryddol Brenhinol ac mae’n darparu gofal preswyl nyrsio a dementia ar gyfer Seiri Rhyddion oedrannus neu eu dibynyddion.

 

Elusennau’r Brif Gyfrinfa Unedig

Yn genedlaethol, sianelir ein hymdrechion trwy bedwar prif sefydliad elusennol:

Prif Elusen y Seiri Rhyddion

grand-charityMae Prif Elusen y Seiri Rhyddion wedi’i neilltuo i helpu pobl sydd mewn angen, ac mae wedi rhoi dros £100 miliwn ers 1980.

Pob blwyddyn, mae Prif Elusen y Seiri Rhyddion yn darparu grantiau cymorth i gannoedd o unigolion sydd mewn anawsterau ariannol, ynghyd â chyfrannu miliynau o bunnoedd ledled y wlad at brosiectau a gwasanaethau elusennol.  Er enghraifft, yn 2014 cyfranwyd £90,000 i Parkinson’s UK i ariannu nyrs arbenigol/ Yn ddiweddar, danfonwyd £50,000 i’r gronfa lleddfu trychineb yn Nepal. Yn wir, pa bryd bynnag y mae trychineb yn digwydd, mae’r Brif Elusen yn brydlon iawn ei chefnogaeth.

Yr Ymddiriedolaeth Saeryddol Frenhinol ar gyfer Merched a Bechgyn

rmtCenhadaeth yr Ymddiriedolaeth Saeryddol Frenhinol ar gyfer Merched a Bechgyn yw:

“Lleddfu tlodi a hyrwyddo addysg plant teulu Saeryddol a, phan fo cyllid yn caniatáu hynny, cynnal plant eraill sydd mewn angen.”

Y Sefydliad Lles Saeryddol Brenhinol

rmbiMae’r SLlSB wedi bod yn gofalu am Seiri Rhyddion hŷn a’i dibynyddion am dros 160 o flynyddoedd.

Yr ydym yn rheoli 17 o gartrefi gofal preswyl ar draws Cymru a Lloegr, gan gynnig gofal o ansawdd uchel.  Mae llawer o’n Cartrefi wedi’u cofrestru ar gyfer gofal preswyl a nyrsio ac mae nifer yn cynnig gofal dementia arbenigol. Mae pob un o’n Cartrefi yn gallu cynnig lleoedd i bobl â dementia, yn sgìl asesiad o’u hanghenion.

Y Gronfa Samariaidd Saeryddol

msfElusen a ariennir gan Seiri Rhyddion a’u teuluoedd yw’r Gronfa Samariaidd Saeryddol.

Maent  yn darparu grantiau ar gyfer buddiolwyr cymwys sydd ag angen iechydol neu ofal canfyddedig, sy’n wynebu’r posibilrwydd o orfod aros am yn hir am driniaeth, gofal neu gynhaliaeth, ac sy’n methu fforddio eu gofal preifat eu hunain.